טופס הרשמה חוגים


נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לתת לכם שירות מקצועי, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

1 . שנת הפעילות ברשת העמותה לקידום הספורט, הפנאי ותרבות הגוף בדימונה הינה בין החודשים ספטמבר עד יולי, למעט ערבי חג, ימי חג חול המועד סוכות ופסח.

2 . מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.

3 . ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

4 . התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

5 . פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים הנקבע ע"י העמותה.

6 . הנהלת העמותה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

7 . במקרה של ביטול חוג על ידי העמותה, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

8 . אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.

9 . בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.

10 . לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא.

11 . הנהלת העמותה רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או אינו עומד בתנאי התשלום.

הנחות:

1 . עבור חוג נוסף בעמותה לכל בית אב תינתן הנחה של 5% ו/או ילד שני ( הזול מבניהם) ילד שלישי 10% הנחה, ההנחה תינתן על החוג עצמו לא כולל תיק ציוד.

2 . גמלאי יהיה זכאי להנחה של 10% עבור עצמו , עבור החוג הראשון.

3. הנחה תינתן לאימהות/ אבות חד הוריים על סך 5% מהחוג עצמו ( לא כולל תיק ציוד )

4. 5% הנחה לבעלי תעודת נכה בתוקף (לא כולל תיק ציוד)

ביטול השתתפות:

1 . ביטול השתתפות יעשה אל מול מזכירות העמותה בלבד.

2 . ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור, וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.

3 . ניתן לבטל חוג עד סוף חודש קלנדרי – הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן.

4 . מועד אחרון לביטול חוג יהיה ה- 15 לחודש פברואר 2022 . לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.

5 . העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.

6 . לא יתאפשר ביטול ו/או החזרת כספים רטרואקטיבית.

7 . על קורסים /סדנאות שמתקיימות לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה כחוג נוסף.

8 . התשלום עבור קורסים/סדנאות המורכבים ממספר מוגדר של מפגשים הינו בגין קורס מלא וניתן לביטול עד למפגש השני. לאחר מכן לא יזוכה המשתתף בגין השתתפות חלקית.

אופן התשלום: תשלום בגין החוגים והפעילויות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, או שיקים מראש. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.

שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להגיע למשרדי העמותה ולמלא טפסים חדשים.

הרינו מאשרים הסכמתנו לתנאי הרשמה וכי כי הילד/ה בריא/ה ואין לו הגבלה רפואית מלהשתתף בכל פעילות ספורטיבית. במקרה שיחול שינוי במצבו הבריאותי אנו מתחייבים להודיע זאת ללא דיחוי.

טופס הסכמה מדעת לאישור פרסום תמונות

מצהיר בזה כי אני מסכים/ה לפרסום תמונות ילדי/תי באתרי האינטרנט הרשמי של רשות הספורט העירונית דימונה.
ידוע לי כי מטרת אתר האינטרנט היא לקדם את תחום הספורט בדימונה.
ידוע לי כי המידע המוצג באתר משמש בין השאר לשיווק תחום הספורט בעיר והצגת הפעילות המתקיימת ברחבי העיר.
" אני חופשי/ה לבחור שלא לפרסם את תמונת ילדי/תי ואני חופשי/ה להפסיק בכל עת את פרסום תמונות ילדי/תי ע"י הודעה בכתב, מבלי לפגוע בזכותי לקבל את הטיפול המקובל"
"אני מצהיר/ה בזה כי את הסכמתי נתתי מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל."

שם החוג :

שם הילד/ה :

גיל:

ת.ז :

כתובת :

טלפון :

מין :  

תאריך לידה:

שם האב :

מספר טלפון :

שם האם :

מספר טלפון :  

דמי רישום לחוג שנתי 90 ₪

Leave this empty:

Signature arrow sign here

נחתם ע״י רועי אמנו
נחתם בתאריך: 06/09/2023


Signature Certificate
Document name: טופס הרשמה חוגים
lock iconUnique Document ID: 237131e0e27ac1a8ae10018103b2b3d0c90cd5e0
Timestamp Audit
15/06/2023 17:06 IDTטופס הרשמה חוגים Uploaded by רועי אמנו - [email protected] IP 84.110.102.2